این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مسئولین کنگره
.: مسئولین کنگره

 

ردیف

نام و نام خانودگی

سمت

1

دکتر مهرزاد لطفی

رئیس کنگره

2

دکتر رضا ملک زاده

رئیس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کنگره

3

دکتر محمدجواد ظریف

عضو کمیته علمی و رئیس پانل دیپلماسی سلامت و صلح

4

دکتر محمد کاظم سجادپور

عضو کمیته علمی و معاون وزیر امور خارجه

5

دکتر علیرضا صالحی

دبیر علمی کنگره

6

دکتر محمد آسایی

عضو کمیته علمی و دبیر پانل همکاری های بین المللی و صلح و مشاور وزیر بهداشت

7

دکتر شاهین آخوندزاده

عضو کمیته علمی و دبیر پانل نشریات پزشکی و صلح

8

دکتر علی اکبر حق دوست

عضو کمیته علمی و رئیس پانل مطالعات اپیدمیولوژی و صلح

9

دکتر محمدهادی ایمانیه

عضو کمیته علمی و رئیس پانل تشکل های مردم  نهاد سلامت و صلح

10

دکتر میترا امینی

عضو کمیته علمی و رئیس پانل آموزش پزشکی و صلح

11

دکتر مصطفی محقق داماد

عضو کمیته علمی و رئیس پانل اخلاق پزشکی و صلح

12

دکتر محمدتقی یاسمی

عضو کمیته علمی و رئیس پانل سلامت روان و صلح

13

دکتر امیرحسین تکیان

عضو کمیته علمی و رئیس پانل سیاستگذاری سلامت و صلح

14

دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی

عضو کمیته علمی و رئیس دانشکده بین الملل وزارت امور خارجه

15

دکتر سجاد دلاوری

عضو کمیته علمی و دبیر پانل سیاستگذاری سلامت و صلح

16

دکتر علی فیروزآبادی

عضو کمیته علمی و دبیر پانل سلامت روان و صلح

17

دکتر احسان شمسی کوشکی

عضو کمیته علمی و دبیر پانل اخلاق پزشکی و صلح

18

دکتر سمیه دلاوری

عضو کمیته علمی و  دبیر پانل آموزش پزشکی

19

دکتر لیلا معین

عضو کمیته علمی و  پانل تشکل های مردم  نهاد سلامت و صلح

20

آقای ابوالقاسم طهماسبی

عضو کمیته علمی و دبیر پانل دیپلماسی سلامت و صلح

21

دکتر محمد رضا سروش

عضو کمیته علمی و رئیس پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

22

دکتر حسین مولوی

دبیر اجرایی کنگره، عضو کمیته و دبیر پانل مطالعات اپیدمیولوژی و صلح

23

دکتر یوسف نیری

عضو کمیته علمی

24

دکتر سمیه دلاوری

عضو کمیته علمی و دبیر پانل آموزش پزشکی و صلح