این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

شبکه سازی سازمان های غیر دولتی برای صلح از طریق سلامت 


همکاری بین المللی سازمان های سلامت محور برای صلح 


نقش دولت ها و نظام های ملی سلامت در ایجاد صلح 


ارزش های انسانی ، اخلاق پزشکی و صلح گستری 


نقش متخصصان سلامت در صلح  گستری


آموزش پزشکی و صلح گستری 


سلامت برای صلح در خاورمیانه